X28HC256

256k, 32k x 8-Bit, 5V, Byte Alterable EEPROM